Privacy Statement

[translation]

Dekker Zevenhuizen B.V. (hierna ook te noemen: ‘Dekker’) kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarmee aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.

Welke persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij diverse persoonsgegevens van u nodig, waaronder uw vooren achternaam, voorletters, geslacht, NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Eventuele persoonsgegevens die u zelf aan Dekker verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie met Dekker of bij het aanmaken van uw profiel op de website van Dekker, zullen tevens door Dekker worden verwerkt. Dekker verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zijnde onze werkzaamheden op basis van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, om goederen en diensten bij u af te leveren, voor relatiebeheer, voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor reclamedoeleinden en om het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Het verwerken van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Dekker vraagt u om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om deze toestemming ten alle tijden in te trekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die wij verkrijgen afkomstig zijn van wederverkopers, onlineplatforms waar u een productaanvraag heeft gedaan.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden alsmede wanneer
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wanneer wij gebruik maken van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging

Dekker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer er zich toch een datalek voordoet, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Dekker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet vereist is.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Dekker en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelen deze vertrouwelijk.

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft het recht op informatie over de verwerkingen, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Als betrokkene kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens door ons aan u of een andere partij laten overdragen. Indien u gebruikt wilt maken van één van voornoemde rechten kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bij het verzoek dient een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Onderaan deze privacy statement vindt u onze contactgegevens. Wij berichten u binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Nieuwsbrieven

U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over Dekker of Selsiuz ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de
nieuwsbrief.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Dekker maakt onder andere gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Om die reden
heeft Dekker een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De door Dekker gebruikte cookies zorgen ervoor dat de website van Dekker naar behoren blijft werken en dat wij deze te allen tijde kunnen optimaliseren.
Daarnaast kunnen de door u ingestelde voorkeuren worden opgeslagen, zodat u bij een nieuw bezoek aan de website, deze niet opnieuw hoeft in te stellen. Dekker informeert u bij uw eerste bezoek aan de website en vraagt u expliciete toestemming voor het gebruik van cookies. Uiteraard kunt u de eerder opgeslagen informatie te allen tijde verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sociale media en websites van derden

Via sociale media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze
websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Dekker geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Naast het recht om bij ons een klacht in te dienen kunt u ook klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan door een tip door te geven via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

Dekker behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Dekker Zevenhuizen B.V.
Postbus 11
2760 AA Zevenhuizen
Nederland
E-mail: info@dznet.nl
Telefoonnummer: 0180-637637
KVK: 29017462